بررسی مسأله انتخاب و انتصاب امام معصوم(ع) و نقش مردم در تعیین امام(ع)
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه فقه و معارف
نام استاد/نام دانشجو : سید ضمیر حیدر رضوی