پایگاه دانایى
57 بازدید
محل ارائه: دفتر جنبش نرم افزارى
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نامشخص
زبان : فارسی