مقایسه عملکرد بیسمارک و شیوه رهبری مارکیاولی
34 بازدید
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی