تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1365 
علوم سیاسی 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1380 
علوم سیاسی 
ازاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 
فوق لیسانس 
 
علوم سیاسی 
ازاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 
خارج